���������
��������� �������:
�����������

�������� ���

������������
�������� � �����. ������ ����������� - ����� 181

�� ��� ���� �������, ������������, ��� ��.-�. �������� �� ���������� � �������� ���������� �, ����������� ����� �������, ������ ������������� ����� � ����. ��� - ������� XVII. � ��������� ����� ������ - ����': .������� �������� ��� �����, �� �������: ���� �� �����-���� � ���� �� ������-����, �� ������-����. ������: ������������ (� �� ������������) ����". ����� ������ ��� �������, ����� ���� ��������� ������� �� ������� ���� ��� ������-����", ��� ������-����" � �. �. ����� ���, ���� � ����� ���� ��������� �������-���� � ������������ ������ ������, ������ ��.-�. ��������" ��������� ����� �������� ����� ����� ����� � ����� ����� ��������. ������ �������� (�������� ������ ������ ������ � ����������) �. ������������ � ��������". ��� ������������ � �������� �� ������ ���� ������ ������������ � ����� �����.

� ������ �������, ��.-�. ��������" ������ ����� �������� � �����������, ������� �� ������ �� ���� ��������. ��������, �������� ������� V, �. 5, ������� ��������, � 2-3 ���� ������" � ������� ����� ������� � ����� �������� 100 � 150 ���." (� ����). ��� � �� ��� ���������, ��� � ������ ������ �2-3" .�������� ��������������", � �100�150" .��������� ������� ������� �������� ��������". ������ ����� ������� �������� ����� ���� � ������� �������� ����� ����� �� ���������, ����, �������, ��������� ���������� �� ����� ��������� ������� ���������� ������ ����.

�� ����� ���������� � ����������� - ��� ��, ���, ����� ����� ������� ������� � ����������, ,�.-�. ��������" ����������� ������ ������� ���������, �������� �� ������ 1917 �. � �������, ��� ������������� �������, ��������� ���� ��������, ����� � ���� ����������, � �� �������� ����������. ������� ������ ��������� �������� �����, ��� ��� ���������� ������. �� �������� �������� ����� �� ������ ������� ���. ��� �������� ���������� ������ �� ������, � ������ �������� ������ ��������� ��������. ������� ���������, ����� ��� ��������� ����������������� ��������������� �������� �����, ����� �����, �� ������� ����������� ����� ��� ��������, ���� ���� � ��������� ������� ���������. .�.-�. ��������" ������������� ������ �������: .����� ����� ���������� � �� �������� ������, �������� ��� ��������� ���������������� ������� �����". �� ���������� �������� �����, ��� ��� ��.-�. ��������" ������ ��������������� �������� ������ �����, ��� �����������", ������� ������������ ��������� ���: .��-���-��-���".


������ ������� �� ����:

html-c����� �� ����������
BB-c����� �� ����������
������ ������ �� ����������

14-05-2012, 11:00admin